Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 metodické doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 Mateřská škola, Dobřenice

vyhlašuje

ZÁPIS

do předškolního zařízení na rok 2021/2022, který se koná v období od 3.5. 2021 do 14.5.2021. Na základě vydaného metodického doporučení MŠMT bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců prostřednictvím webových stránek školy, kde je ke stažení Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Podání žádosti: datovou schránkou ID 4w5kqni
                          e-mailem s elektronickým podpisem  (nelze poslat prostý e-mail)
                          poštou Mateřská škola, Dobřenice, Dobřenice 32, PSČ 503 25
                          osobní podání dle dohody s ředitelkou školy tel.č. 606 755 034

Přílohy: kopie rodného listu (po ověření údajů bude tento dokument skartován)
             kopie očkovacího průkazu (pokud dítě není očkováno, doložte potvrzení od lékaře, že je proti nákaze imunní                                                             nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; nedokládá dítě, pro                                                           které je předškolní vzdělávání povinné)

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce OÚ u školy dne 1.6.2021 po dobu 15 dnů.

Kritéria přijímání dětí
1. Děti, které k 31.8.2021 dosáhnou 5 let věku a je pro ně předškolní vzdělávání povinné                     
2. Děti s místem trvalého pobytu na území obce Dobřenice, které nejpozději k 31.8.2021 dosáhnou 2 let věku (od nejstarších po nejmladší)

3. Děti s trvalým pobytem mimo obec Dobřenice, které nejpozději k 31.8.2021 dosáhnou 3 let (podle věku od nejstarších po nejmladší)

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Koncepce mateřské školy: Vztah k přírodě a obnovování starých lidových zvyků a tradic

 Přílohy: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00