Hlášení trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu v České republice, zvolená státním občanem ČR. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v místě, které je určeno pro bydlení a je označeno číslem popisným, orientačním popř. evidenčním.

Občan k přihlášení trvalého pobytu předkládá:

  1. občanský průkaz /platný/, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část
  2. doklad o vlastnictví domu nebo bytu, výpis z katastru nemovitostí /ne starší 3 měsíců/, nebo doklad o oprávnění užívat byt – nájemní smlouvu či úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, resp. oprávněná osoba může potvrzení podepsat přímo před pracovníky ohlašovny
  3. vyplněný přihlašovací lístek
  4. zákonný zástupce předkládá za občana mladšího 15 let jeho rodný list

Hlásit změnu trvalého pobytu může:

  • za občana mladšího 15 let – jeho zákonný zástupce
  • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům /za občana, jeho způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu trv.pobytu/ - zákonný zástupce určený soudem
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

Správní poplatek činí 50 ,- Kč za osobu.

Více informací na www.mvcr.cz... – pobyt občana

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00