Přehled nejdůležitějších předpisů

 

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • ZÁKON č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních  rozpočtů (v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků)
 • ZÁKON č. 190/2004 Sb. o dluhopisech
 • ZÁKON  č. 22/2004 Sb. o místním referendu
 • ZÁKON č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • ZÁKON č.  106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • ZÁKON č. 312/20002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
 • VYHLÁŠKA č. 511/2002 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků samosprávných  celků
 • VYHLÁŠKA  č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • ZÁKON č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
 • ZÁKON  č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • ZÁKON č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
 • VÝŇATEK ZÁKONA č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 34/1986 Sb. o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
 • VÝŇATEK ZÁKONA č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • VYHLÁŠKA č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • VÝŇATEK ZÁKON č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

 

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00