Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat ústně nebo písemně.

 • Na ústní žádost poskytne obecní úřad v Dobřenicích v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
 • Písemnou žádostí je i žádost podaná elektronickou poštou. Žádost lze podat písemně na adresu:
  Obecní úřad Dobřenice,
  503 25 Dobřenice 10
  E-mail:

Pokud žadatel nepovažuje ústní odpověď za dostačující, je třeba, aby svoji žádost podal písemně
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech uvedených v § 14 odst. 5 písm. a-c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad.
Z podání musí být zřejmé:

 • Komu je určeno
 • Kdo jej činí – jméno a příjmení, název právnické osoby a adresa

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží. Písemná žádost musí být srozumitelná, musí z ní být zřejmé jaká informace je požadována. Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, obecní úřad vyzve žadatele, aby žádost do 7 kalendářních dnů doplnil. Nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci:

 • Písemně
 • Nahlédnutím do spisu
 • Pořízením kopie
 • Na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá obecní úřad rozhodnutí o zamítnutí žádosti /§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), které se doručí do vlastních rukou žadatele ( § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobod. přístupu k informacím). Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, ten tuto žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Ke stažení: Formulář pro Žádost o poskytnutí informace

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00