Ověřování

Ověřování se provádí dle zákona č. 41/1993 České národní rady ze dne 30. prosince 1992 o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady. Změna: 15/1997 Sb.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu též provádějí notáři.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je nutno předložit obě listiny (jak opis či kopii, tak originál nebo již dříve ověřenou kopii).

Ověřit nelze: kopii občanského, vojenského a jiného průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

Další případy, kdy nelze provést vidimaci uvádí výše uvedený zákon č. 41/1993 Sb.

K ověření podpisu musí být vždy osobně přítomen ten, jehož podpis se ověřuje a prokázat svou totožnost platným úředním průkazem, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo (nelze-li je zjistit, datum narození).

Ověřit nelze podpis pod prázdnou listinou.

Pracovník, který provádí ověření podpisu, neodpovídá za obsah listiny a není oprávněn občanovi radit, jak má znít text (např. u plné moci, či čestného prohlášení).

Nemůže-li občan, jehož podpis se má ověřit, číst nebo psát, je možno provést legalizaci za účasti dvou svědků.

Správní poplatek za ověření podpisu je 50,- Kč za každý podpis.

Správní poplatek za každou ověřenou stránku je 30 ,- Kč, nejde-li o úkon osvobozený od správního poplatku. Na osvobození je nutno upozornit pracovníka provádějícího ověřování před započetím ověřovacího úkonu s uvedením z jakého titulu se osvobození uplatňuje.

Více informací na www.mvcr.cz... – úředně ověřený podpis

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00